Právne informácie

Copyright © 2024 Auto Ideal s. r. o.
Všetky práva vyhradené

Právne informácie

Copyright © 2024 Auto Ideal s. r. o.
Všetky práva vyhradené.

I. Úvodné ustanovenie

Stránku autoideal.dacia.sk prevádzkuje spoločnosť Auto Ideal s. r. o., IČO: 35845295, so sídlom Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 27525/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) s cieľom informovať verejnosť o výrobkoch a službách, ktoré na trhu ponúka. Stránka je určená výlučne pre osobné nekomerčné využitie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Napriek tomu, že úplnosti, presnosti a aktuálnosti stránky sa venuje najvyššia pozornosť, informácie uvedené na stránke majú len všeobecnú povahu, môžu byť bez ďalšieho menené a Prevádzkovateľa nezaväzujú. Údaje vzťahujúce sa k jednotlivým výrobkom majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie kúpnej ani inej zmluvy. V záujme trvalého zdokonaľovania svojich produktov si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho modifikovať popisované vlastnosti a špecifikácie produktov predstavovaných na týchto stránkach. Verzie produktov, ako aj vybavenie zobrazených modelov (špecifikované ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo) sa môžu od platnej ponuky líšiť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo omyly. Bližšie informácie o sortimente, technickej špecifikácii, výbave a spotrebe vozidiel, cenách, predajných a záručných podmienkach, možnostiach a podmienkach financovania nákupu, ako aj termínoch dodávok je možné získať u Prevádzkovateľa.

Táto stránka a jej jednotlivé súčasti požívajú ochranu podľa predpisov v oblasti práva duševného, resp. priemyslového vlastníctva a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek dispozície so stránkou alebo jej obsahom vykonané v rozpore s ich účelom, a to bez ohľadu na spôsob či formu (najmä kopírovanie, reprodukovanie, publikovanie, upravovanie celej stránky, jej jednotlivých súčastí alebo zdrojového kódu), sú bez vopred udeleného písomného súhlasu Prevádzkovateľa zakázané.

II. Ceny

Ceny produktov uvedené na týchto stránkach, ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak, obsahujú daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo doporučené ceny a technické špecifikácie produktov meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o aktuálnej ponuke je možné získať u Prevádzkovateľa.

III. Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto vynakladáme všetku náležitú starostlivosť, aby vaše osobné údaje boli bezpečne spracované.

Vaše osobné údaje spracovávame plne v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a v súlade s nižšie uvedenými zásadami. Úplné informácie o spracovaní osobných údajov sú subjektom údajov poskytované vždy, keď majú možnost prostredníctvom kontaktných formulárov umiestnených na týchto webových stránkach svoje osobné údaje poskytnúť a na stránke ochrana osobných údajov.

IV. Internet

Používanie týchto stránok predpokladá znalosť charakteristík výpočtovej techniky a internetu a oboznámenie sa s rizikami spojenými s ich používaním. Každý používateľ by mal učiniť opatrenia na ochranu svojich dát, prístupových údajov k účtom a programového vybavenia. Návšteva týchto stránok, ako aj ďalších stránok, na ktoré môžu prípadne odkazovať, je na vlastní riziko a zodpovednosť používateľa. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu či inú ujmu vzniknuvšiu pripojením sa na stránku, jej prezeraním, nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou, a to bez ohľadu na ich príčinu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknuvšiu použitím informácií tu zverejnených ani nástrojov tu ponúkaných na stiahnutie. Tieto stránky využívajú dočasné súbory („cookies“), ktorých ukladanie na pevný disk počítača môže používateľ zamedziť príslušným nastavením svojho internetového prehliadača; tieto dočasné súbory je možné z počítača taktiež kedykoľvek odstrániť.

Copyright © 2024 Auto Ideal s. r. o.
Všetky práva vyhradené.

Predáváme vozidlá značiek